เชิญรับฟังปาฐกถาพิเศษ

โดย  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Travel Tech Talk

การบรรยายพิเศษจากผู้นำองค์กรธุรกิจชั้นนำในธุรกิจท่องเที่ยว และเทคโนโลยี

ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Kok Kee Lim

MasterCard

Michelle Gao

Booking.com

มาริสา สุโกศล หนุนภักดี

สมาคมโรงแรมไทย

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

depa

แซม ตันสกุล

กรุงศรี ฟินโนเวต 

ดร.สันติธาร เสถียรไทย

Sea Group

ณัฐเศรษฐ์ ไตรทิพย์เจริญชัย

Brandverse

สุธีรพันธ์ุ สักรวัตร

SCBX

อรุษ นวราช

สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย

มารุต ชุ่มขุนทด

Velaverse

ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์

MICE Intelligence & Innovation

พิชาวีร์ วรพัทธ์โภคิน

Mandiant

สีหนาท ล่ำซำ

Robinhood

ปัทมาภรณ์ ถนอมปัญญารักษ์

Midi Digital

ดร.การดี เลียวไพโรจน์

FutureTales Lab by MQDC

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

Efrastructure Group

สุกฤษ โกยอัครเดช

สมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย

Wilfred Fan

Klook

วรฉัตร ลักขณาโรจน์

Grab (Thailand)

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน

PDPA

พีระศักดิ์ โมมิน

Pasona

ทักษะ บุนนาค

สมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

Diane Cui

Trip.com

Michael Ayling

Nuobello

Michael Jittivanich

Google

Tareq Bagaeen

Hotstats

Duangkwan Synsatayakul

Airbnb

เสถียร บุญมานนท์ 

MetaverseXR

TOURISM DATA HACKATHON

เชิญชวนสตาร์ทอัพ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจธุรกิจการท่องเที่ยว นำ Big Data ด้านการท่องเที่ยวของไทย มาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย พร้อมโอกาสในการขึ้นนำเสนอไอเดียในงาน  Thailand Travelution 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

depa

ดร.ธีรณี อจลากุล

GBDi

นิธี สีแพร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ดร.ศรีหทัย พราหมณี

AIS The StartUp

ธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน

สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย

Submit Pitching desk เอกสารประกอบการแจกโจทย์

SPONSORS BY

Partners