Submit Pitch Desk

ทุกทีมจะต้องทำการส่ง Pitching Desk กลับมาให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินเบื้องต้นก่อน ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. กรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับเอกสารหลังจากเวลาดังกล่าว และยึดถือเวลาที่ได้บันทึกเอาไว้ในระบบเป็นสำคัญ

หลังจากนั้นจะแจ้งผลการประเมินเบื้องต้นทางอีเมล ทั้งหมด และ และผู้ที่ผ่านรับการประเมินเบื้องต้นจำนวน 15 ทีมจะมีทีมงานโทรศัพท์ (กรุณาตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลก่อนส่งเอกสาร) แจ้งเพื่อยืนยันการเข้ากิจกรรม Pitching Day รอบแรกในงาน Thailand Travelution 2022